Algemene voorwaarden

STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden 

Art.1 : Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten van Ciptor Benelux BV (Qfirst) en op alle overeenkomsten gesloten met Ciptor Benelux BV (Qfirst). Door het sluiten van een overeenkomst erkent koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die in strijd zijn met de voorwaarden van Ciptor Benelux BV (Qfirst) worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Ciptor Benelux BV (Qfirst) schriftelijk zijn aanvaard. De koper kan zich hierbij niet beroepen op het gewoonterecht. Voor dossiers met ondersteuning via KMO-portefeuille gelden aparte vereisten. Deze zijn door de overheid opgelegd en worden steeds aan de koper gecommuniceerd of zijn na te lezen op:  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille

Art.2 : Totstandkoming van de overeenkomst 

De offerten van Ciptor Benelux BV (Qfirst) zijn volstrekt vrijblijvend. Enkel de opdrachtbevestiging door Ciptor Benelux BV (Qfirst) is voor haar bindend. Elke bestelling door de koper verricht, verbindt de koper op onherroepelijke wijze. Zo de bestelde koopwaren niet geleverd kunnen worden zal Ciptor Benelux BV (Qfirst) dit binnen redelijke termijn melden met terugbetaling aan de koper van het betaalde voorschot zonder dat hieruit voor de koper enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook jegens Ciptor Benelux BV (Qfirst) ontstaat. Elke offerte heeft behoudens een duidelijke afwijkende datum of periode een geldigheidstermijn van  15 werkdagen. 

  

Art.3 : Servicerapport 

Na de uitvoering van de prestaties zal een servicerapport aan de klant worden afgeleverd. Door ondertekening van het servicerapport verklaart de klant dat de prestaties correct zijn uitgevoerd en bevestigt de klant de juistheid van de rekening, welke navolgend gefactureerd wordt. Door ondertekening van het servicerapport aanvaardt de klant de factuurvoorwaarden, die gepubliceerd staan op de website van Ciptor Benelux BV (Qfirst), www.ciptor-benelux.com en https://qfirst.be, voor alle rechtshandelingen.  

Na de oplevering zal steeds een tevredenheidspeiling verzonden worden, in het kader van onze kwaliteitsnormen. Indien hier niet binnen een redelijke termijn op wordt gereageerd noteren we dat de koper 100% tevreden is. 

  

Art.4 : Levering 

De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van schriftelijke opdrachtaanvaarding door Ciptor Benelux BV (Qfirst) behoudens in geval koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor koper nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan. 

Art.5 : Annulering van de bestelling 

Elke annulering van een bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling, tenzij de werkelijke schade bij annulering hoger ligt. Indien het werkelijke schadebedrag hoger ligt, dan zal een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van dit bedrag. Geopende goederen die speciaal besteld werden worden niet teruggenomen door de distributeur en worden daarom ook nooit omgeruild. 

Art.6 : Protest en Risico 

Vervoer- en verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van franco verkoop. Zelfs wanneer Ciptor Benelux BV (Qfirst) medewerking verleent aan vervoer, inladen en/of ontladen, zal Ciptor Benelux BV (Qfirst) in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade aan de goederen, of schade geleden door de vervoerder of derden uit welke hoofde ook. 

Eventuele klachten omtrent de koopwaar moeten ingediend per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na levering van de koopwaar. De termijn vermeld in art. 1648 BW wordt bepaald op 14 dagen. Om het even welke transformatie van de koopwaar doet het recht op protest vervallen. Het protest laat de koper niet toe de betaling uit te stellen. Wanneer Ciptor Benelux BV (Qfirst) de gegrondheid van de klacht erkent, is de verbintenis beperkt zoals bepaald in art. 10 aansprakelijkheid. Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard mits Ciptor Benelux BV (Qfirst) daartoe schriftelijke toelating geeft, en enkel voor rekening en op risico van de koper. 

Art.7 : Betaling 

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Deze betaling gebeurt door overschrijving op rekening van Ciptor Benelux BV (Qfirst).  Kortingen onder welke benaming dan ook mogen niet in rekening gebracht worden behoudens uitdrukkelijke andersluidend schriftelijk akkoord. 

Bij de betaling is schuldvergelijking niet toegestaan. 

De koper die op de vervaldag nog niet betaald heeft, is vanaf die datum van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd aan 1% per maand over het uitstaande bedrag. Evenzeer is de koper die op de vervaldag niet betaald heeft, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% over het uitstaande bedrag, dit ten titel van schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke onkosten, zoals daar zijn personeels-en administratiekosten ontstaan door de niet tijdige betaling. Deze vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal minimum € 100,00 bedragen. 

Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Eveneens worden de lopende orders geschorst zonder enige vergoeding en kan Ciptor Benelux BV (Qfirst) de teruggave eisen van reeds verkochte koopwaar. 

De prijs is steeds franco van de te leveren koopwaar voor zover er geen speciale behandeling noodzakelijk is. 

Bij contractbreuk zal het reeds gestort voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. 

De facturen zijn betaalbaar te Bilzen. B.T.W. en alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper. 

Art.8 : Eigendomsvoorbehoud 

Zolang de koper geen volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening van koper doch in eigendom voor Ciptor Benelux BV (Qfirst). Koper verplicht zich ertoe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan. 

Art.9 : Informatie 

Koper erkent van Ciptor Benelux BV (Qfirst) alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen in de breedste zin van het woord te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld. Ciptor Benelux BV (Qfirst) spant zich ertoe in zo recent mogelijke gegevens te kunnen meedelen, doch Ciptor Benelux BV (Qfirst) kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien zou blijken dat de verstrekte informatie ten gevolge van de voortdurende evolutie in de informaticawereld achterhaald zou blijken. 

Art.10 : Aansprakelijkheid 

Ciptor Benelux BV (Qfirst) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Ciptor Benelux BV (Qfirst) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Ciptor Benelux BV (Qfirst) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand der techniek, daar de techniek inzake informatica voortdurend aan evolutie onderhevig is, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Indien de klacht van de koper gegrond is, heeft Ciptor Benelux BV (Qfirst) het recht de levering te herstellen, dan wel de geleverde koopwaar te vervangen, dan wel de koopwaar terug te nemen, tegen terugbetaling van de door koper betaalde prijs, dit naar eigen keuze van Ciptor Benelux BV (Qfirst).  

Elke aansprakelijkheid van Ciptor Benelux BV (Qfirst) vervalt wanneer blijkt dat koper benodigdheden gebruikt heeft die niet beantwoorden aan de door leverancier van de koopwaar vastgestelde normen, of blijkt dat hij de normale voorzichtigheid niet in acht neemt bij de behandeling van de koopwaar, welke noodzakelijk is bij de behandeling van delicate apparatuur. Onder andere dient voor elke verplaatsing van de apparatuur de leeskop van de harde schijf te worden vastgezet. Ciptor Benelux BV (Qfirst) zal nooit gehouden zijn tot enige welkdanige schadeloosstelling of terugbetaling ook, buiten het in dit artikel vermelde. Meer bepaald zal Ciptor Benelux BV (Qfirst) niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het kwijtraken van gegevens, noch voor economische schade ten gevolge van het niet-beschikbaar zijn van gegevens door een gebrekkige functionering van de koopwaar.  

De aansprakelijkheid van Ciptor Benelux BV (Qfirst) wordt ook uitdrukkelijk uitgesloten voor schade die het gevolg is van externe factoren zoals kwaliteit van de geleverde stroom, alsook om het even welke accidentele oorzaken zoals brand, water, instorting van gebouwen, enz…Ciptor Benelux BV (Qfirst) kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In geval van betwisting omtrent de aard en de oorzaak van de schade, zullen partijen in onderling overleg een onafhankelijk  deskundige aanstellen die dan zal dienen vast te stellen of de oorzaken van de schade voortkomen uit elementen welke buiten het normaal voorzichtig gebruik van koopwaar vallen. 

Ciptor Benelux BV (Qfirst) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij Ciptor Benelux BV (Qfirst) deze (niet verborgen) gebreken kende. In het bijzonder geldt het voorgaande ook voor ongemerkt door derden ingebrachte elementen, zgn. virussen die op een gegeven ogenblik het gebruik van de computer of in de delen ervan (inbegrepen het of de programma’s) onmogelijk maken of belemmeren. 

Ciptor Benelux BV (Qfirst) zal bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties (onderhouds- en reparatiewerken) noch voor de rechtstreekse, noch voor de onrechtstreekse schade aansprakelijk zijn. 

De garantievoorwaarden van producten zijn wettelijk vastgelegd door de constructeurs en zullen als dusdanig gehanteerd worden om te bepalen welke onderdelen van de interventie binnen de garantievoorwaarden vallen. 

Art.11 : Installatie 

Indien Ciptor Benelux BV (Qfirst) bij de levering van de koopwaar installatiewerkzaamheden moet uitvoeren, is Ciptor Benelux BV (Qfirst) enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de installatiewerkzaamheden alsdusdanig : De koper zelf moet ervoor zorgen dat de omgeving waarin, en het toestel waaraan de installatie moet gebeuren, conform is om een goede aansluiting mogelijk te maken. Alle bekabeling en vaste montage gebeurt door de koper. Indien de koper schriftelijk eist dat de verkoper montage(s) doet geldt hierop geen enkele waarborg. 

Art.12 : Geschillen 

Alle geschillen die omtrent overeenkomsten met Ciptor Benelux BV (Qfirst) zouden ontstaan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren en worden beheerst door het Belgisch recht. Ciptor Benelux BV (Qfirst) behoudt zich het recht voor elke betwisting met koper aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper.